• Robin van Lonkhuijsen

UWV: WW-uitkeringen dalen, vacatures moeilijk vervulbaar

SOEST In 2017 daalde het aantal WW-uitkeringen in de regio Amersfoort. Ook de vacaturemarkt ontwikkelde zich positief, meldt het UWV. Vooral op laag en middelbaar beroepsniveau namen de vacatures toe. Als de werkloosheid daalt en het aantal vacatures toeneemt, kunnen werkgevers vacatures minder makkelijk vervullen. In de regio worden verschillende acties ondernomen, zoals de start van een Servicepunt techniek Utrecht, Gooi en Vechtstreek.

Eind december 2017 verstrekte UWV 5.982 WW-uitkeringen in de regio Amersfoort. In vergelijking met december 2016 is er sprake van een daling van 1.164 uitkeringen (-16,3 procent). De landelijke daling van het aantal WW-uitkeringen (-19,9 procent) was het afgelopen jaar sterker dan de daling van het aantal uitkeringen in de regio Amersfoort. Dit is te verklaren doordat het WW-percentage, dat is het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, in december 2017 met 3,4 procent in de regio Amersfoort gunstiger is dan dat voor Nederland als geheel (3,7 procent). Eind 2016 bedroeg het WW-percentage voor de regio Amersfoort nog 4,1 procent.

Drie kwart van de daling van de WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Amersfoort komt voor rekening van de zorg en welzijn, detailhandel, industrie en financiële en zakelijke diensten (inclusief uitzendbureaus). De procentuele daling van de WW-uitkeringen is op jaarbasis het sterkst in de sectoren uitzendbedrijven (-39,1 procent) en bouwnijverheid (-37,7 procent). De veranderingen op de arbeidsmarkt passen bij de beleidsaanpassing ten aanzien van zorg en welzijn, de gunstige effecten van de economische ontwikkeling bij tal van andere sectoren en het huidige consumentengedrag.

VACATURES Ramingen van UWV over de ontwikkeling van de vacaturemarkt tot en met het derde kwartaal van 2017, laten met een groei van 17 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2016 in de arbeidsmarktregio Amersfoort, een sterkere groei van het aantal vacatures zien dan landelijk. Vooral op laag en middelbaar beroepsniveau is het aantal vacatures in de regio toegenomen. Van de circa 17.000 ontstane vacatures betreft vier op de tien een functie op laag beroepsniveau. Het gaat daarbij met name om vacatures in de beroepsgroepen techniek, transport en logistiek, dienstverlening of commercie.

KRAPPE ARBEIDSMARKT De daling van het aantal beschikbare werkzoekenden met een WW-uitkering en meer vacatures kunnen ertoe leiden dat werkgevers meer moeite moeten doen om hun vacatures te vervullen. In de arbeidsmarktregio Amersfoort krijgt de regionale arbeidsmarkt in het derde kwartaal van 2017 de typering 'krap'. De vraag naar arbeidskrachten is dan relatief groot in verhouding tot het arbeidsaanbod. Uit recent landelijk onderzoek van UWV naar de werving voor moeilijk vervulbare vacatures komt naar voren dat vooral werkgevers in de sectoren zorg en welzijn en bouwnijverheid schaarste en de aantrekkende arbeidsmarkt als redenen noemen waarom zij vacatures moeilijk kunnen vervullen. In de regio Amersfoort zijn de beroepsgroepen met een 'krappe' arbeidsmarkt in het derde kwartaal van 2017 zorg en welzijn, (gespecialiseerd) verpleegkundigen, artsen en medisch praktijkassistenten. Bouwberoepen met een krappe arbeidsmarkt in de regio zijn onder andere

bouwarbeiders, loodgieters en pijpfitters, elektriciens en elektromonteurs. Ook in andere beroepsgroepen zijn er deelmarkten met tekorten zoals ICT'ers, hooggekwalificeerd economisch-administratief personeel, juristen, sommige typen horecapersoneel en vrachtwagenchauffeurs. Volgens het hiervoor genoemde UWV-onderzoek slaagt ruim twee derde van de werkgevers met moeilijk vervulbare vacatures er uiteindelijk wel in hun vacatures te vervullen.

Een derde van de werkgevers verwacht dat in de nabije toekomst het vervullen van vacatures moeilijker tot veel moeilijker wordt. Met name bij werkgevers in de sectoren bouwnijverheid en vervoer en opslag leeft die verwachting. Om vacatures toch te vervullen beschikken zij over verschillende alternatieven. Werkgevers kunnen bijvoorbeeld zelf de opleiding (om- en bijscholing) van kandidaten ter hand nemen of nieuwe doelgroepen aanboren. De start van het Servicepunt techniek Utrecht, Gooi en Vechtstreek is hier een voorbeeld van.