• Gemeente Soest

Nieuwe wethouders Soest presenteren zich

SOEST De fracties van Gemeentebelangen Groen Soest (GGS), VVD, D66 en CU-SGP hebben de coalitie-onderhandelingen afgerond en hebben met elkaar een coalitieakkoord opgesteld. Op dinsdag 15 mei om 19.30 uur houdt de gemeenteraad een debat over dit coalitieakkoord. Naar verwachting worden op woensdag 16 mei om 19.30 uur de nieuwe wethouders benoemd. De Wethouders zijn Aukje Treep-van Hoeckel (GGS), Liesa van Aalst-Veldman (VVD), Nermina Kundic (D66) en Harrie Dijkhuizen (CU-SGP).

Aukje Treep-van Hoeckel (GGS) is verantwoordelijk voor omgevingswet, natuurontwikkeling, bestuurlijke vernieuwing, infrastructuur en openbare ruimte: ,,Vanaf 2006 woon ik samen met mijn man, zoon van 12 en dochter van 11 in Soest. Ik ben om de hoek geboren, in Baarn en opgegroeid in een Brabants dorp. Na mijn studie landschapsarchitectuur in Wageningen en een aantal jaar in Utrecht te hebben gewoond wilden wij als gezin graag vertrekken uit de stad. We misten het dorpse leven en verruilden Utrecht voor Soest, waar wij ons inmiddels helemaal thuis voelen.

Dat ik vanuit mijn voordeur zó in de polder sta als ik linksaf ga en in de duinen als ik rechtsaf ga vind ik nog steeds een groot feest. En helemaal niet vanzelfsprekend. Vanuit mijn vak weet ik dat je voor een mooie plek, een mooi dorp hard moet werken. Samen, als gemeenschap. Dat is voor mij de reden geweest om mij een klein jaar geleden aan te sluiten bij Gemeentebelangen Groen Soest en politiek actief te worden. Als nieuwkomer op nummer 2 op de kandidatenlijst heb ik mijn wensen voor Soest geuit: Soest mooier en beter maken, zowel ruimtelijk als sociaal, een dorp waar inwoners gehoord en gezien worden.

De vraag van Gemeentebelangen Groen Soest of ik mij kandidaat wilde stellen als wethouder heb ik met een volmondig ja beantwoord. Om daadwerkelijk voor de lange termijn samen met Soest antwoord te geven op de vraag wat voor dorp wij willen zijn en daar vorm aan te geven vind ik een prachtige uitdaging. Mijn thuisfront ondersteunt mijn keuze van harte. Ik ga met veel plezier aan de slag."

Liesa van Aalst-Veldman (VVD) is verantwoordelijk voor Sociaal domein, middelen, sociale zaken, economie, recreatie en toerisme: ,,Ik woon bijna 10 jaar samen met mijn man en twee dochtertjes met veel plezier in Soest. In dit nieuwe college ben ik voor de VVD de kandidaat wethouder met de portefeuilles financiën, sociaal domein en economie. Sinds 2014 ben ik gemeenteraadslid voor de VVD en woordvoerder over het sociaal domein. Van huis uit ben ik bestuurskundige  en tot voor kort werkte ik voor een adviesbureau in het lokaal bestuur op het gebied van bedrijfsvoering en het sociaal domein. Daarvoor werkte ik voor de VVD-fractie in de Tweede Kamer.

Soest wacht een geweldige opgave in het sociaal domein. Ik vind het ontzettend belangrijk dat mensen die dat echt nodig hebben ook in de toekomst kunnen blijven rekenen op zorg en ondersteuning van de gemeente. Daarom wil ik in deze raadsperiode zorgen voor grip op het sociaal domein zodat de raad waar nodig bij kan sturen. Op financieel gebied heeft Soest heeft het huishoudboekje op orde en dat wil ik graag zo houden. Ook dit college zal elk jaar een sluitende begroting presenteren, de reserves op peil houden en de lasten zo laag mogelijk houden. Het is mijn doel de ambities uit dit coalitieakkoord financieel mogelijk te maken en dat betekent dat we samen prioriteiten zullen moeten stellen.

Soest kent een grote verscheidenheid aan ondernemers en bedrijven en veel toeristische en recreatieve trekpleisters. Ik zie kansen om deze in samenwerking met ondernemers verder te versterken. Daarbij willen we graag samen met ondernemers optrekken bij het realiseren van onze ambities op het gebied van duurzaamheid en het sociaal domein."

Nermina Kundic (D66) is verantwoordelijk voor Milieu en energietransitie, informatiebeleid & automatisering, wonen, vergunningverlening & handhaving, verkeer, cultuur en project Hart van de Heuvelrug: ,,Ik ben Nermina Kundic, moeder van een tiener en een meisje van vier, echtgenote, en nog even wethouder namens D66 in Veenendaal. Met mijn gezin en een drukke baan is er weinig tijd voor andere bezigheden. Ik houd van ontspannen in de natuur, nieuwe plekken en mensen ontdekken en lezen. In de afgelopen vier jaar heb ik me bezig gehouden met o.a. duurzaamheid, milieu, jeugd(zorg) en onderwijs.

Soest is een prachtige gemeente waar groen, wonen, werken en met elkaar ontspannen om aandacht en fysieke ruimte strijden. Het is belangrijk om een goed balans te vinden en te houden zodat we ook op lange termijn van al het moois hier kunnen genieten. Ik wil graag mijn kennis en ervaring inzetten om Soest groen te houden, om mensen te helpen die moeilijk aan een woning komen en om net als in Veenendaal grote stappen te zetten naar een duurzamere gemeenschap waarin we de energie die we nodig hebben zelf opwekken en ons afval geen afval meer is, maar een grondstof.

Maar eerst maak ik graag kennis met Soester inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Ik wil graag met hen aan de slag om van Soest een nog mooiere plaats te maken waar iedereen kansen krijgt om zich te ontwikkelen en waar we zuinig zijn op onze natuur, cultuur en erfgoed."

Harrie Dijkhuizen (CU-SGP) is verantwoordelijk voor Ruimte, onderwijs & opvang, grondbeleid, bewegen en project Masterplan Soesterberg: ,,Geboren en getogen in de kop van de provincie Groningen, in een klein dorpje onder de rook van Delfzijl. Een plek waar de kracht van de gemeenschap belangrijker was dan de het persoonlijk belang. Ik heb werktuigbouwkunde gestudeerd maar al vrij snel naar de Nationale Politie overgestapt. Ik ben getrouwd en samen hebben wij vijf prachtige inmiddels volwassen dochters.

Ik ben tot afgelopen week leidinggevende geweest binnen de Recherche in Utrecht-Stad. Daarvoor heb ik jaren leiding gegeven aan blauwe teams in de stad. Ik ben een man van verbinding en enthousiast van aard. Sinds 2008 ben ik lid van de ChristenUnie en actief voor de fractie CU-SGP, eerst als fractie assistent en sinds 2014 als raadslid.

Binnen de komende raadsperiode hoop ik vooral rust te creëren binnen de sport waarbij we vooral naar de grotere verbanden zullen kijken en niet alleen naar onszelf. De sport is bij wijze van spreken belangrijker dan de verenging. Daarnaast hoop ik dat we met elkaar als raad, als ondernemers en als inwoners van Soest en Soesterberg in mogelijkheden durven denken. Er zullen moeilijke besluiten genomen gaan worden. Daar loop ik niet voor weg.

Dat geldt overigens evenzo voor de woningmarkt. De komende jaren staan we voor grote uitdagingen maar ook met geweldige mogelijkheden. Ik zal me met alles wat in mij zit inzetten voor onze gemeenschap waarbij ik graag de verbinding zoek met een ieder. Want laat één ding duidelijk zijn, ik ziet hier niet voor mijzelf maar namens U en voor U. Ik heb er zin in."