• Lex van Lieshout

Sport Federatie Soest: 'Geen eigen bijdrage sportclubs'

SOEST Geen eigen bijdrage meer van sportclubs bij nieuwbouw of renovaties van accommodaties. Evenmin een extra huurverhoging voor het gebruik van sportcomplexen.

Johan van Beek

Het zijn twee belangrijke pijlers waarop de Sport Federatie Soest (SFS) zijn dinsdagavond vastgestelde Sportvisie heeft gebouwd. Nadat het voordelige passe-partoutsysteem is vervangen voor 'huur per uur' (binnensport) en een aan kapitaallasten gerelateerde bijdrage (buitensport) zijn de meeste sportclubs (veel) duurder uit bij het gebruik van accommodaties. De SFS ziet het voordeel dat de clubs hierdoor de accommodaties efficiënter gebruiken, maar raadt een nieuwe prijsverhoging - buiten de inflatiecorrectie - nadrukkelijk af. ,,Verdere verhoging zal afbreuk doen aan de participatiegraad en diversiteit."

De SFS wil af van een eigen bijdrage van sportverenigingen in (her)investeringen in accommodaties. Tot nu toe werd dat van de buitensport wel verlangd, maar de SFS noemt het vreemd dat een huurder moet investeren in onroerend goed waarvan hij geen eigenaar is.

PRIVATISERING Privatisering is prima in de ogen van de SFS, zo lang dat voor zowel gemeente als club voordelig is en er geen sprake is van dwang. Sportfaciliteiten en clubhuis mogen hierbij nooit gescheiden worden.

Bij nieuwbouw en renovatie of groot onderhoud moet worden gewaarborgd dat de accommodatie niet alleen door de sport, maar ook door de onderwijs- en de cultuursector kunnen worden benut. Dat zorgt voor een betere bezetting, waardoor de faciliteiten voor zowel de gebruikers als de gemeente betaalbaar blijft.

ONDERHOUD Ook hamert de SFS op tienjarenplannen voor alle accommodaties, een overzichtelijke afschrijving en dat de gemeente als eigenaar tijdig onderhoud en vervangingen uitvoert. Daar heeft het de afgelopen vijftien, twintig jaar op veel locaties aan geschort. Actuele voorbeelden van nieuwbouw, die de komende weken in de gemeenteraad worden besproken, zijn een sporthal (maar waar?) en een gezamenlijk voetbalcomplex voor SEC en Hees (willen ze dat?). Bij realisaties (en andere nieuwbouw- en renovatieprojecten) moet de gemeente alle duurzame en energiebesparende materialen toepassen, stelt de SFS.

Voor alle accommodaties geldt dat ze moeten voldoen aan de NOC*NSF norm. De SFS vraagt ook aandacht voor faciliteiten van sporten die in opkomst zijn, zoals skeeleren en Padel tennis, en stelt onder meer dat de route voor mountainbikers een opknapbeurt verdient.

SOEST De sociale binding van de sport is bewezen en moet zich kunnen blijven ontwikkelen. Dat is volgens de Sport Federatie Soest (SFS) een belangrijk uitgangspunt. Een eigen thuishonk is dan letterlijk en figuurlijk een onmisbare schakel. Aan de gemeente de taak om de bindingsfunctie te stimuleren. Vooral kleinere verenigingen (zoals de denksport) ontberen een eigen 'home', waarin sociale cohesie én de inkomsten optimaal uitgebuit kunnen worden. Bij de nieuwe sporthal is het de bedoeling dat de gebruikers zelf de kantine gaan exploiteren, waardoor ze financieel meer draagkracht krijgen én (gezellige) clubavonden kunnen organiseren die de onderlinge band verder versterken. Wat dat laatste betreft vraagt de SFS om een soepele regelgeving zonder ingewikkelde procedures.

Met sociale binding kijkt de SFS verder dan de 'voordeur'. De clubs kunnen - meer nog dan tot nu toe gebeurt - een functie vervullen voor de G-sport, maar ook in de zorgsector. Niet alleen om bijvoorbeeld obesitas te voorkomen en/of te bestrijden, maar ook in andere zorgtrajecten zou sport volgens de SFS een belangrijke (preventieve) rol kunnen spelen in het hulpverleningstraject. Volgens de SFS zijn clubbestuurders bereid als club verantwoordelijkheid te nemen voor kwetsbare mensen, maar moet het initiatief bij de zorgverleners komen te liggen.

De SFS stelt vast dat de huidige procedure voor subsidie voor minima nog te hoog is. Ze stelt voor dat de clubs bij de aanvraag werk van de minima (deels) wegnemen.

VEILIGHEID Ook wijst de SFS op het belang van veiligheid, overlast en intimidatie. Gemeente en clubs zouden gebruik moeten maken van beleid en programma's die veel sportbonden hebben klaarliggen. De SFS houdt op woensdag 17 januari een informatie over sexuele intimidatie. Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) zou voortaan gratis door de gemeente moeten worden verstrekt (uiteraard bij goed gedrag).

De Sportvisie is in zijn geheel te lezen op www.sportfederatiesoest.nl.