• Het gedeelte van de Kerklaan, achter de Caroluskerk waar de vier vrijstaande woningen worden gebouwd.

    Eempers

Woningbouw redt Caroluskerk

SOESTERBERG Door een nieuw ontwerpbestemmingsplan Kerklaan 2 te maken is het toch mogelijk het oorspronkelijke woningbouwplan op een perceel achter de Caroluskerk te realiseren. Hoewel de bouw van een grondgebonden woning in plaats van een appartementencomplex minder geld oplevert, is het plan toch financieel haalbaar met vier woningen.

Jan van Steendelaar

De bouw van woningen is bedacht om met de grondopbrengsten de kerk te kunnen onderhouden en dus te behouden. De grondopbrengsten zijn daarvoor genoeg. Op basis van het bestemmingsplan bestaat de mogelijkheid om op het perceel drie vrijstaande woningen en een appartementengebouw te bouwen. In verband met bezwaren van enkele omwonenden tegen de appartementen is een nieuw plan ontwikkeld waarbij zoveel mogelijk aan elkaars belangen tegemoet wordt gekomen. Het houdt in dat het appartementengebouw vervalt en er een vrijstaande woning voor in de plaats komt. De vier woningen worden bovendien in zuidwestelijke richting verplaatst. Hierdoor ontstaat een financieel haalbaar plan en komen de nieuw te bouwen woningen verder van de bestaande woningen te liggen.

BOUWVLAKKEN Door de verschuiving van de woningen komen deze voor een deel buiten de in het bestemmingsplan aangeduide bouwvlakken te liggen. Om de bouw toch mogelijk te maken, moet een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld. Voor het nieuwe plan is met de omwonenden een overeenkomst getekend.

KWALITEIT Het beoogd resultaat van het nieuwe plan is volgens burgemeester en wethouders het behouden en versterken van de ruimtelijke en functionele kwaliteit in de dorpskern Soesterberg. De afwijking van het bestaande bestemmingsplan is daarmee klein. Door de bouw van een grondgebonden woning in plaats van een appartementencomplex wordt de druk op de omgeving zelfs kleiner dan is toegestaan.

De ontwikkelaar en de kerk hebben overeenkomsten over de grondoverdracht. Bij langere vertraging komt de grondoverdracht en daarmee het behoud van de kerk in gevaar.

Ook Natuur en Landschap is akkoord. Er hoeft geen onderzoek te worden gedaan en ook geen ontheffing of vergunning aangevraagd te worden op grond van wet- en regelgeving voor beschermde soorten en gebieden. De afdeling Groen heeft ook geen bezwaar tegen het plan op voorwaarde dat er bij de uitvoering geen andere plannen worden gemaakt ten koste van bomen.

PROCESSIELAANTJE Het plan tast de oorspronkelijke Caroluslaan, plaatselijk bekend als het Processielaantje, niet aan, evenmin als de restanten van het bakstenen altaar. Het werd gebruikt tijdens de jaarlijkse processies die er sinds 1840 werden gehouden, maar waaraan omstreeks 1960 een eind kwam.

Een belangrijke voorwaarde om het bouwplan te kunnen uitvoeren is dat de initiatiefnemer de Kerklaan moet reconstrueren conform de eisen van de gemeente.