• Eempers

Woningbouw langs de Kerklaan

SOESTERBERG Het maken van het plan, het overleg erover en het aanpassen hebben jaren geduurd, maar nu ziet het er toch naar uit dat het gerealiseerd kan worden: de bouw van woningen langs de Kerklaan aan de westkant van de rooms-katholieke kerk, vanaf de Rademakerstraat richting de begraafplaats. Het is in de loop der tijd wel aangepast. Het appartementencomplex dat naast de drie grondgebonden woningen in het oorspronkelijke plan was opgenomen, is vervallen. Op de plaats die daardoor vrijkomt is een vierde woning.

Het principeverzoek om langs de Kerklaan te mogen bouwen dateert van 2007. In 2008 is een overeenkomst opgesteld en getekend tussen de parochie en bewoners van de Christiaan Huygenslaan. Daarin wilde de parochie H.H. Martha en Maria zich positief, maatschappelijk en als goede buur opstellen en tegemoet komen aan de gevoelens van de buurt.

Desondanks is in de afgelopen tien jaar een impasse ontstaan tussen de parochie en bewoners van de aangrenzende Chr. Huygenslaan over de uiteindelijke invulling van het plangebied. Het bestemmingsplan is enigszins gewijzigd in die zin dat de voorgevelrooilijn is verschoven en er een vierde grondgebonden woning is bijgekomen ten koste van het appartementencomplex. Inmiddels is overleg met de acht meest betrokken buurtbewoners over de nieuwe inrichting afgerond. Zes van hen hebben de aangepaste overeenkomst getekend. De twee die niet tekenden hebben het overleg afgebroken omdat zij de financiële vergoeding te laag vinden. Zij zijn na 2008, toen het oorspronkelijke convenant was gesloten, aan de Chr. Huygenslaan komen wonen.

Overigens zijn enkele bewoners van de laan een procedure voor planschade begonnen, maar volgens het adviesbureau dat er onderzoek naar deed is er geen sprake van een voor hen nadelige situatie. Het verzoek om een planschadevergoeding is om die reden afgewezen.

Zijn er vanuit stedenbouwkundig oogpunt geen bezwaren tegen het bouwplan, ook Natuur en Landschap is akkoord. Er hoeft geen nader onderzoek te worden gedaan en ook geen ontheffing of vergunning aangevraagd te worden op grond van wet- en regelgeving voor beschermde soorten en gebieden. De afdeling Groen heeft ook geen bezwaar tegen het plan op voorwaarde dat er bij de uitvoering geen andere plannen worden gemaakt ten koste van bomen.

Een belangrijke voorwaarde om het bouwplan te kunnen uitvoeren is dat de initiatiefnemer de Kerklaan moet reconstrueren conform de eisen van de gemeente.

In het gebied richting de Chr. Huygenslaan is nog het tracé van het 'processielaantje' te zien dat van de kerk naar het Onze Lieve Vrouwe Kerkhof loopt. Hier liepen vroeger de kinderen de processie. Het laantje liep toen anders. Nu is de Kerklaan, vroeger Caroluslaan, een rechte weg, oorspronkelijk echter was het een breed bospad. Het is nog wel herkenbaar ondanks dat het is overwoekerd door klimop en andere begroeiing. Ook zijn er nog de restanten van het bakstenen altaar te vinden dat er stond maar dat is omgegooid en gedeeltelijk in de grond weggezakt. Het bouwplan tast het laantje en het altaar niet aan.