• Valerie Kuypers

Veehouder in wachtkamer

SOEST De gemeenteraad zal zich naar verwachting in december uitspreken over de verhuizing van boer André van Dorresteijn naar de zuidzijde van de Peter van den Breemerweg. Ondertussen bestoken de lokale politieke fracties het college met vragen over de slepende kwestie.

Hans Veltmeijer

In 2004 kochten André en Linda van Dorresteijn grond aan de Peter van den Breemerweg met de bedoeling hun veehouderij vanuit de Insingerstraat daar naartoe te verplaatsen. In december 2013 nam de raad een amendement aan om de verhuizing mogelijk te maken. Voor de bouw van een bedrijf in het landelijk gebied zou een wijziging in het bestemmingsplan nodig zijn.

Ook voor de Insingerstraat moest het bestemmingsplan worden gewijzigd om er woningen te realiseren. Die woningen staan er inmiddels, de vleeskoeien van Van Dorresteijn lopen in de weilanden langs de Peter van den Breemerweg, maar meer dan een oude werkschuur staat daar nog niet.

De provincie hield jarenlang de wens van Soest tegen maar verlegde gaandeweg die koers. Na een 'ruimtelijke verkenning' in het gebied bleken 34 van de 49 leden van de Provinciale-Staten voor het verhuisplan te zijn. Begin 2018 leken alle seinen op groen te staan voor de Soester agrariër.

WENDING Die situatie nam een wending met de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Winnaar Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) was samen met natuurbeschermers altijd fel tegen het verhuisplan gekant. Het nieuwe college met VVD, D66 en ChristenUnie-SGP kreeg als snel het stempel 'groen' en in het coalitieakkoord werd de polder zo ongeveer heilig verklaard.

Aan een verhuizing naar de beoogde plek aan de Peter van den Breemerweg zou geen medewerking worden verleend. Ondanks de proviniciale steun van VVD en ChristenUnie voor de verhuizing. Vlak voor de zomer liet burgemeester en wethouders de gemeenteraad weten nog steeds 'grote moeite te hebben' met het verhuisplan maar 'tegelijkertijd het amendement uit 2013 te willen respecteren'. Er werd gezocht naar een alternatieve locatie in de polder.

Die werd even verderop aan de noordzijde van de Peter van den Breemerweg gevonden. Van Dorresteijn zou met een andere agrariër zijn stuk grond kunnen ruilen voor een perceel waarop wel gebouwd mag worden. De intentie-overeenkomst werd door gemeente, provincie en de twee agrariërs ondertekend. Een polderoplossing voor deze polderkwestie diende zich aan. Maar de twee grondeigenaren kwamen niet tot zaken en de kwestie was medio oktober terug bij af.

NIET LANGER AAN HET LIJNTJE Het CDA in Soest vindt dat 'de betreffende agrariër niet langer meer aan het lijntje mag worden gehouden' en wijst op het amendement uit 2013 en het standpunt van de provincie. Op vragen van deze fractie en van Soest2002 naar wat er nu gaat gebeuren, antwoordt het college dat het standpunt uit het coalitieakkoord blijft gehandhaafd: geen verdere bebouwing in de open polder. Het amendement uit 2013 is volgens het college niet zo leidend meer, wijzende naar een uitspraak van de Raad van State in juni 2015 waarbij de wijzigingsbevoegdheid voor de Peter van den Breemerweg vernietigd zou zijn. Een bestaande bebouwde locatie overnemen is het enige alternatief dat Van Dorresteijn rest, reageert het college. Door de verkoop van de gronden aan de Insingerstraat zou hij daar de middelen voor hebben. De agrariër heeft steeds aangegeven geen geschikte andere plek te kunnen vinden.

Het college verwacht in december dit jaar de gemeenteraad een oordeel te laten vellen over het wel of niet bouwen door boer Van Dorresteijn op zijn stuk grond aan de Peter van den Breemerweg.