• RMN

Soest wil circulaire economie realiseren

SOEST Soest doet het landelijk gezien goed wat betreft het scheiden van afval. Maar het moet nog beter, vindt de gemeente. Daarvoor worden nu scenario's uitgewerkt. Tot en met 2017 boden de Soesters gemiddeld circa 180 kilogram restafval per jaar aan. Nadat het 'omgekeerd inzamelen' vorig jaar werd ingevoerd daalde deze hoeveelheid naar 153 kilo. De doelstelling van 135 kilogram in 2020 komt daarmee in zicht.

Hans Veltmeijer

Nu wordt het restafval nog maar eenmaal per maand opgehaald en gaan groen, papier en plastic (en metaal) ook in gescheiden containers. De resultaten van deze werkwijze zijn positief, concludeert de gemeente.

In 2017 realiseerde Soest een scheidingspercentage van 68 procent, terwijl het landelijke gemiddelde op 60 procent lag. In 2018 is dat percentage in Soest gestegen naar 73 procent. Landelijke percentages zijn er nog niet over het afgelopen jaar.Nieuwe verwerkingsmethoden hebben ertoe geleid dat afval kan worden gebruikt als grondstof.

BRON De scheiding bij de bron zal verder verbeterd moeten worden, maar ook op het gebied van nascheiding liggen er kansen. ,,Het huidige afvalbeleid van gemeente Soest is niet langer toereikend in relatie tot de landelijke doelstellingen en de eigen ambities", staat te lezen in de Startnotitie Grondstoffenmanagement van de gemeente Soest.

HOGERE AMBITIES Het college laat nu scenario's berekenen en uitwerken om de hogere ambities na te kunnen streven. Een variabel tarief voor het inzamelen van restafval is een mogelijkheid. Dan wordt iemand beloond voor weinig restafval. Ook het eenmaal in de zes of acht weken restafval inzamelen is een optie, net zoals het vergroten van de loopafstand naar ondergrondse containers. Tegelijkertijd loopt er momenteel een enquête onder 800 inwoners (een burgerpanel). Hen wordt gevraagd hoe zij het omgekeerd inzamelen ervaren en hoe zij vinden dat afvalscheiding zou moeten zijn.

PRIKKEL Er is ook een financiële prikkel voor Soest om afvalscheiding te verbeteren. De verbrandingsbelasting die door het Rijk aan gemeentes wordt opgelegd stijgt immers flink. Soest betaalt nu 130.000 euro per jaar hiervoor. Verdere afvalscheiding en een beter grondstoffenmanagement is daarmee ook noodzakelijk om de afvalstoffenheffing kostendekkend te laten blijven. Anders gaat de burger meer betalen.,,De gemeente verdient hier niets aan", zegt wethouder Nermina Kundic.,,Ik zou graag zien dat de kosten voor de inwoners dalen."

Na raadpleging van milieuambtenaren, inwoners en afvalinzamelaar RMN zal het college eind van het jaar duidelijkheid verschaffen over het nieuwe grondstoffenmanagement.