• Eempers

Soest pakt illegale bewoning aan

SOESTERBERG Het aanpakken van illegale bewoning in het buitengebied staat op het prioriteitenlijstje van het huidige college. Daarvoor is het handhavingsteam op orde gebracht. Menige bewoner heeft deadlines te horen gekregen om woningen te verlaten of zelfs te slopen. Nu is ook een einde aan de langlopende kwestie van voormalige bedrijfswoningen van het ministerie van Defensie aan de Zuiderweg in het zicht. De bewoners moeten eind dit jaar zijn vertrokken.

Hans Veltmeijer

Het is de bedoeling dat het ministerie van Defensie de vijf woningen aan de Zuiderweg terugkoopt. Bij een daarvan is dat al gebeurd. Lukt dit bij de andere vier niet dit jaar, dan hebben de bewoners volgens wethouder Harrie Dijkhuizen een groot probleem. Want een woning verkopen waarin niet gewoond mag worden, is een lastig verhaal.

INDUSTRIE De gemeente Soest heeft nooit toestemming voor burgerbewoning gegeven, nadat de woningen geen dienstwoningen voor Defensie meer waren. Zeker niet toen ernaast een nieuw industrieterrein verrees, met ook industrie in de zwaardere categorie. Toch besloot Defensie de woningen in 1999 aan de bewoners te verkopen. ,,De gemeente heeft Defensie ook vóór de verkoop gewaarschuwd dat de woningen niet gelegaliseerd kunnen worden", benadrukt Dijkhuizen.

Hij betreurt de gang van zaken.,,Die mensen wonen er prachtig. Het is heel vervelend voor ze." Hij bevestigt dat er schadeclaims bij de gemeente zijn binnengekomen. ,,Die zijn dan aan het verkeerde adres. Wij zien alleen toe op naleving van de wetten en regels, Defensie heeft de woningen verkocht."

BEROEP Volgens Soest weten bewoners en Defensie ook dat de bewoning in strijd is met het bestemmingsplan. Dat werd in december 2013 opnieuw vastgesteld, waarbij de vijf woningen niet meer werden opgenomen in het bestemmingsplan. ,,Er is door Defensie, noch het Rijksvastgoedbedrijf of de bewoners beroep hiertegen ingesteld", schrijft de gemeente in de brief die aan de bewoners is gestuurd. Een geregistreerd adres hebben de woningen overigens nog wel, maar dat staat volgens de gemeente los van het feit of bewoning wel of niet legaal is.

GEEN HOGE MUUR Defensie heeft tevergeefs met Soest onderhandeld over legalisatie van de woningen. Dat zou alleen kunnen als de vestigingsmogelijkheid voor zwaardere milieuhinderlijke bedrijvigheid op het naastliggende industrieterrein (Richelleweg) zou afnemen. Maar als onderdeel van het regionale project Hart van de Heuvelrug kan Soest daar niet eenzijdig over beslissen. Zo zijn er afspraken met Zeist en de provincie Utrecht gemaakt. Ook mogen de woningen op grond van het provinciale beleid geen woonbestemming krijgen, ze liggen namelijk buiten de rode contour. Los hiervan wil Soest helemaal niet dat de woningen dienst gaan doen als burgerwoningen, staat klip en klaar in de brief.

Het idee van Defensie om een zes meter hoge en 250 meter lange muur op te trekken tussen de woningen en het bedrijventerrein, is door Soest afgewezen. Het zou niets aan de rode contour veranderen en een onaantrekkelijke woonomgeving tot gevolg hebben.

HANDHAVING Rest niets dan handhaving, besloot het huidige college van GGS, D66, VVD en CU-SGP. Een college dat de polder vrij van bebouwing wilt houden en illegale bebouwing en bewoning in het buitengebied actief bestrijdt. Voor die intensievere handhaving is inmiddels capaciteit, met een team van vijf juristen, zeven boa's en drie toezichthouders. Tot eind 2019 hebben de vier gezinnen om hun woning te verlaten. Defensie zou terugkopen ook als de beste optie zien, maar volgens Soest is hier nog geen besluit over genomen. Een reactie van Defensie kwam niet op tijd binnen voor het sluiten van deze editie.