• Aan de rand van de vliegbasis, bij de Batenburgweg, komt de Pleisterplaats. Op de achtergrond het Nationaal Militair Museum.

    Eempers

Pleisterplaats volgend jaar zomer klaar

SOESTERBERG De realisering van de pleisterplaats, de horecavoorziening met speelbos aan de rand van de vliegbasis Soesterberg, is weer een stapje dichterbij gekomen. Burgemeester en wethouders hebben de gemeenteraad voorgesteld in te stemmen met de verkoop van de grond op de hoek van de Verlengde Tempellaan en de Veldmaarschalk Montgomeryweg aan SEMS Groep Soesterdal OG b.v.

Jan van Steendelaar

De pleisterplaats is onderdeel van een brede kwaliteitsimpuls voor Soesterberg. Daarbij blijft het groene en dorpse karakter behouden maar met meer voorzieningen. Na het bouwrijp maken kan de gemeente de grond overdragen aan de SEMS groep voor de realisatie van de horeca. Als de koopovereenkomst door beide partijen is ondertekend, is de gemeente niet meer verantwoordelijk voor de grond en ligt de verantwoordelijkheid bij de exploitant. De gemeente zorgt wel voor de inrichting van de openbare ruimte. De verwachting is dat rond de zomer van 2019 de horeca operationeel is.

SCHAKEL De pleisterplaats, grenzend aan Soesterberg-Noord, komt aan de rand van Park Vliegbasis Soesterbeg. De horeca met speelbos is een belangrijk onderdeel van het Masterplan en dient voor bezoekers als aantrekkelijke schakel ('stepping stone') tussen het Nationaal Militair Museum en Park Vliegbasis enerzijds en het dorpshart van Soesterberg anderzijds. Deze locatie ligt tevens aan de provinciale fietsroute en wandelroute vliegbasis.

HORECA-FORMULE In het voortraject zijn gemeente en provincie samen opgetrokken om de keuze voor een horeca-formule en de exploitant te bepalen. Samen met de provincie is de keuze gemaakt voor de SEMS-groep met hun horeca-concept dat prima past op deze locatie en de omgeving. In het plan is uiteraard rekening gehouden met parkeervoorzieningen en ontsluiting voor verkeer.

FLORA EN FAUNA De pleisterplaats ligt in een gebied waar flora en fauna een belangrijke rol spelen. Het is een locatie die in de tweede wereldoorlog veel is gebombardeerd. Deze twee aspecten hebben veel inspanning, onderzoek, hoge kosten en zorgvuldigheid gevraagd. In principe is nu alles gereed om over te gaan tot het realiseren van de pleisterplaats. De drukte op de bouwmarkt kan echter vertragend werken.

EXPLOSIEVEN Daarom wordt in de planning van de uitvoering hier rekening mee gehouden. Inmiddels is het bouwterrein schoon. De begroeiing is weggehaald en het onderzoek naar de eventuele aanwezigheid van niet ontplofte explosieven is afgerond.

BOMBARDEMENTEN Dat onderzoek was nodig omdat bekend is dat in de oorlog bombardementen op het gebied werden uitgevoerd. Tot 1944 gebeurde dart sporadisch, na 1944 besloten de geallieerde strijdkrachten tot intensieve aanvallen. Zelfs in die mate dat een zwaar Amerikaans bombardement tot tijdelijke sluiting van het vliegveld leidde.

VERKOCHT Nu vaststaat dat de bouwplaats vrij van explosieven is, kan de grond aan de SEMS Groep worden verkocht. De bouwstart zal echter mogelijk later zijn dan oorspronkelijk gepland als gevolg van de eerder aangekaarte drukte op de bouwmarkt.