• Het officierscasino in haar vroegere jaren.

    Eempers
  • Het officierscasino in haar vroegere jaren.

    Eempers

Plannen voor Officierscasino Soesterberg aangepast

SOESTERBERG Met de aanpassingen in de definitieve Nota van Uitgangspunten voor het toekomstig gebruik van het Officierscasino aan de Kampweg wordt tegemoet gekomen aan een groot deel van de bezwaren van omwonenden en andere belanghebbenden. De voornaamste aanpassingen betreffen het verkleinen van de ruimte zowel in hoogte als in grondoppervlak voor potentiële nieuwbouw en het vergroten van de afstand tussen nieuwbouw en Bloemheuvel, en het vaststellen van de maximale bouwhoogte grenzend aan de Kampweg niet hoger mag tot 12 meter (was 15 meter).

Verder wordt het houden van evenementen en conferenties beperkt. Dit mag alleen nog in of direct rondom het Officierscasino. Bovendien is bepaald dat de nieuwe eigenaar de waardevolle groenstructuren langs Noorduyn, Bloemheuvel en de Kamerlingh Onneslaan moet versterken.

BEZWAAR De bezwaren van omwonenden kwamen aan het licht door een informatiebijeenkomst en de inspraakreacties. Daarnaast is op initiatief van een aantal omwonenden een bewonerscomité opgericht dat namens de direct omwonenden van het Officierscasino een gezamenlijke reactie gegeven. Op basis hiervan heeft de gemeente twee keer overleg gevoerd met het comité, waarbij ook de eigenaar, het Rijksvastgoedbedrijf, aanwezig was.

ONTWERPEN Om te zorgen dat de nieuwe ontwikkeling straks echt kwaliteit toevoegt aan het dorp Soesterberg zijn de aanwezige kwaliteiten in de Nota van Uitgangspunten benoemd en worden ontwerpprincipes meegegeven. Dit zijn (naast het monument zelf) het robuuste groen rondom het perceel, het zicht op het monument en de overgang tussen het monument en de beoogde nieuwbouw. Deze principes zijn aan de hand van inspraakreacties en overleggen met het bewonerscomité aangescherpt en kunnen rekenen op draagvlak.

Na de vaststelling van de nota informeert de gemeente de gemeenteraad, de bezoekers van de informatieavond, omwonenden en belangstellenden uit het dorp over de aangepaste nota en het vervolgproces. Vervolgens start het Rijksvastgoedbedrijf met de openbare verkoop van het gebouw. De verkoopprocedure neemt naar verwachting een half jaar in beslag. De nieuwe eigenaar kan straks zelf plannen maken voor het Officierscasino en de rest van het perceel. Hij moet daarbij wel rekening houden met de kaders uit de Nota van Uitgangspunten. Daarnaast is voor de herbestemming een nieuw bestemmingsplan nodig. Burgemeester en wethouders zullen de nieuwe eigenaar vragen bij de voorbereiding van de plannen de omwonenden en andere belanghebbenden te betrekken. Pas daarna start het in procedure brengen van het bestemmingsplan.

Met dit besluit zet het college een belangrijke stap richting een nieuwe toekomst voor het Officierscasino. De Nota gaat uit van de kansen die het monument en het perceel bieden. Dus niet zozeer wat er niet kan, maar vooral wat er wél kan.