• Johan van Beek

Schoolbesturen: crisis in onderwijsland

SOEST Het is crisis in onderwijsland. Dat stellen de besturen van de protestants-christelijke, de rooms-katholieke, de bijzonder neutrale Van der Huchtscholen en de openbare basisscholen en het Griftland College. Ze verduidelijken hun standpunt in een open brief aan de ouders van hun leerlingen, een week voor de (landelijke) staking in het onderwijs op 6 november. De open brief staat hieronder integraal afgedrukt.

,,Scholen, leraren, onderwijsondersteuners en schoolleiders in het Primair Onderwijs (PO) en Voortgezet Onderwijs (VO) staan voor een aantal urgente vraagstukken die het bieden van goed onderwijs bedreigen. De gemene deler ligt in het toenemende tekort aan leerkrachten en schoolleiders. Daarmee staat de kwaliteit en de continuïteit van ons onderwijs zwaar onder druk. Daar hebben wij allemaal last van: kinderen, ouders, schoolleiders en leraren zelf misschien nog wel het meest.

Ook als schoolbesturen maken wij ons grote zorgen. Daarom sturen wij u als gezamenlijke schoolbesturen van Soest deze brief. Wij doen er alles aan om de scholen te (onder)steunen bij de zoektocht naar gekwalificeerde medewerkers. Samen met onze scholen, andere schoolbesturen, lerarenopleidingen en andere spelers op de regionale arbeidsmarkt zetten we in op het werven, opleiden én behouden van zoveel mogelijk leraren. Ook mensen uit andere beroepen halen we over om voor het onderwijs te kiezen en om na een speciale opleiding het prachtige vak van leraar uit te oefenen. Dankzij deze 'zij-instromers' vullen we het lerarentekort voor een deel aan.

Daarnaast bieden we huidig en nieuw personeel zo goed mogelijke begeleiding. We zetten in op taakverlichting van de leraren door het aannemen van bijvoorbeeld onderwijsassistenten en leraar-ondersteuners. Helaas lossen al deze acties het lerarentekort niet op.

De minister van onderwijs erkent het probleem, maar investeert vooralsnog niet extra in het onderwijs. Er moet meer structureel geld bij om het beroep aantrekkelijk te maken, de instroom naar de opleidingen te stimuleren en ruimte en tijd te bieden voor het ontwikkelen van innovatieve organisatie - en onderwijsmodellen. Alle medewerkers van onze scholen doen hun uiterste best om bij ziekte van collega's het onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen. Zo komt het voor dat personeel met andere taken (bijvoorbeeld de interne begeleiders, specialisten of de directeur) voor de klas staat of dat kinderen van een groep worden verdeeld over andere groepen.

In het uiterste geval moet er een groep leerlingen tijdelijk thuis blijven. U kunt zich voorstellen dat zoiets voor u en voor ons een pijnlijk besluit is. Wij vragen uw begrip en roepen u op om onze scholen te steunen in hun opgave om onder deze moeilijke omstandigheden het onderwijs zo goed mogelijk te organiseren. Wees ervan verzekerd dat echt al het mogelijke wordt gedaan om de kwaliteit van het onderwijs op peil te houden. De toekomst van het onderwijs is in het geding en daarmee de toekomst van uw kinderen, onze leerlingen.

Met vriendelijke groet, namens de Soester Schoolbesturen,

Karen Peters, STEV
Ger Rolsma, SKOSS
Henk Oudshoorn, Van der Huchtscholen
Christian van den Brink, Meerkring
Kees Versteeg, Griftland College
Bart Sonnenberg, PCBO Baarn-Soest