• Het is van belang dat zoveel mogelijk hemelwater op natuurlijke wijze terugvloeit in de aarde. De gemeente wil burgers stimuleren dat thuis te regelen.

    Johan van Beek

Meer subsidie afvoer regenwater

SOEST De subsidie voor het afkoppelen van hemelwater gaat fors omhoog, als het aan het college ligt. Tot dusverre maakten de Soesters geen gebruik van de regeling. Maar met een bijdrage van tien in plaats van drie euro per vierkante meter hoopt de gemeente haar inwoners en bedrijven wel te verleiden.

Hans Veltmeijer

Sinds 2015 bestaat er subsidie voor particulieren en bedrijven als zij het op hun grond vallende regenwater afkoppelen van het gemengde riool. Dat is goed voor de afvalwaterketen en goed voor de natuur en daarmee 'verduurzaming van het waterbeheer', is de gedachte aan het Raadhuisplein. Alleen, van de regeling werd niet gebruik gemaakt in Soest. Waarschijnlijk komt dat door een gebrek aan bekendheid en een te laag subsidiebedrag, denkt het huidige college. Ook evaluaties in andere gemeenten wijzen naar die oorzaken.

INTERESSANTER Nu blijkt dat er geen gebruik van de subsidie wordt gemaakt, wil het college de regeling interessanter maken. De huidige vergoeding van drie euro per vierkante meter wordt verhoogd naar tien euro. Dat is een bedrag dat iets boven het landelijk gemiddelde ligt.

COMMUNICATIE Daarnaast komt er een communicatieplan om de regeling blijvend onder de aandacht van de Soesters te brengen. Dit alles met als doel om jaarlijks meer dan tien inwoners en bedrijven gebruik te laten maken van de subsidie. De kosten voor de voorlichting komen uit het Rioleringsplan Soest-Baarn 2018-2022.

PLAFOND In de gemeentelijke subsidiepot zit jaarlijks 100.000 euro en dat blijft zo in het voorstel van het college, maar hiervan wordt ook subsidie aan groene daken uitgekeerd. Om te voorkomen dat bedrijven of grootgrondbezitters de hele pot opslorpen, komt er per geval/aanvraag een plafond van 5000 euro aan de subsidie.

IMPULS In uitzonderlijke gevallen kan dit bedrag toch hoger uitvallen. Bijvoorbeeld wanneer het dak van een school wordt afgekoppeld en daarmee een impuls wordt gegeven aan het kweken van bewustzijn van onder anderen de leerlingen, of als er een knelpunt in het functioneren van de riolering dankzij het afkoppelen wordt opgelost.

AFKOPPELCOACH In Soest is er al 'een afkoppelcoach' die gericht wordt ingezet bij afkoppel-kwesties. Wethouder Liesa van Aalst verwacht dat deze dienst door Soest breder beschikbaar wordt gemaakt voor inwoners en bedrijven. ,,We proberen er voor te zorgen dat de regelingen juist wél werken", zegt zij. ,,We hopen dat de inwoners voortvarend met de subsidie aan de slag gaan."

Het plan van het college is verwoord en uitgelegd in een voorstel aan de gemeenteraad. De elf raadsfracties krijgen het binnenkort op hun bordje en kunnen er dan over debatteren en vervolgens een besluit over nemen. Vooraf mag ook de bevolking er desgewenst iets over zeggen.