• Johan van Beek

Maatregelen voor betere doorstroming Soest-Zuid

SOEST Een ruimte meerderheid van de gemeenteraad heeft donderdag ingestemd met een voorstel over het Verkeersplan Soest-Zuid. Dat betekent onder meer dat het kruispunt Soesterbergsestraat/Ossendamweg wordt aangepakt en dat er gewerkt wordt aan een betere doorstroming in het stationsgebied in Soest-Zuid. 

In 2015 stelde de gemeenteraad het Verkeersplan Soest-Zuid vast. In dit verkeersplan staan maatregelen om de doorstroming van het verkeer te bevorderen en om het openbaar vervoer te verbeteren. Een aantal maatregelen werd al uitgevoerd, zoals het aanbrengen van slimme verkeerslichten op de route van de Birkstraat tot aan de Koningsweg en het aanpassen van de busroute in de Eikenlaan.

MAATREGELEN Andere maatregelen uit het plan werden opnieuw bekeken aan de hand van de uitkomsten van een nieuw verkeersmodel. Dit verkeersmodel toont aan dat het verkeer op het kruispunt Soesterbergsestraat/ Ossendamweg weliswaar minder hard groeit dan eerder was verwacht, maar voor de rest van het Verkeersplan Soest-Zuid heeft dat geen gevolgen. In de raadsvergadering van 11 juli ging de gemeenteraad akkoord met het aangepaste ontwerp van de Soesterbergsestraat en besloot ook de andere maatregelen uit het verkeersplan Soest-Zuid uit te voeren.

Wethouder Nermina Kundic: ,,Ik ben heel tevreden met het raadsbesluit om de overige maatregelen uit het verkeersplan uit te gaan voeren. Daarmee maken we de bereikbaarheid van Soest toekomstbestendig."

AANPASSINGEN Het college gaat de verkeersmaatregelen nu verder uitwerken en vervolgens uitvoeren. Het kruispunt Soesterbergsestraat/Ossendamweg wordt minder ingrijpend aangepast dan in het eerste ontwerp vanwege de lagere groei. Onderdeel van het verkeersplan is ook het opheffen van het afslagverbod van de Birkstraat richting de Bartolottilaan (uitgezonderd vrachtverkeer) en het opheffen van de spitsafsluiting van de spoorwegovergang aan de Foekenlaan. Via online-participatie maakten we samen met de bewoners een voorlopig ontwerp voor de herinrichting van de nabijgelegen 30 km/uur wegen.

De verkeersbesluiten die hieraan gekoppeld zijn worden in het najaar door het college vastgesteld. Vooruitlopend op de definitieve vaststelling door het college krijgen de bewoners in Soest-Zuid nu de gelegenheid om te reageren op de concept verkeersbesluiten.

STATIONSGEBIED Het verbeteren van de doorstroming in het stationsgebied in Soest-Zuid is een ander belangrijk onderdeel in het het behalen van de doelen van het verkeersplan. In 2015 koos de gemeenteraad na uitgebreide participatie = voor een gelijkvloerse oplossing, waarvan het ontwerp nu verder wordt uitgewerkt.