• Grote drukte bij de inspraakavond. In het rode scoutingshirt inspreker Sander Koop. Ook raadsleden uit Soest waren van de partij.

    Baarnsche Courant

'Landgoed minstens even belangrijk als paleis'

BAARN Alle milieuorganisaties hebben vragen over de grootse plannen van Soestdijk. Ze vinden het landgoed minstens net zo belangrijk als het paleis. Een greep uit de reacties van de insprekers.

Eugene Leenders

Directeur Joris Hogenboom van de Natuur- en Milieufederatie: ,,De plannen voor het paleis vormen een precedent voor soortgelijke bouwplannen in het Nationaal Natuur Netwerk. Wij zijn van mening dat een gebiedsvisie noodzakelijk is om te voorkomen dat elkaar opvolgende ruimtelijke ontwikkelingen, die niet in samenhang worden beoordeeld, uiteindelijk zullen leiden tot een verrommeld gebied waar natuurwaarden steeds meer verstoord en versnipperd worden. Kwetsbare en/of stillere gebieden gaan verloren en het gebied zal zijn specifieke natuur- en recreatiewaarde verliezen."

NATUURMONUMENTEN Nicolette Buiter: ,,In het raadsvoorstel staat dat voor het Marechausseeterrein direct een ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd, terwijl in het collegebesluit van 4 september staat dat een 'ruimtelijk kader wordt uitgewerkt, dat de basis is voor een voorontwerp bestemmingsplan'. Het ontbreken van een voorontwerp is niet in overeenstemming met het eerdere collegebesluit. Dit is onwenselijk aangezien de voorgenomen woningbouw op het Marechausseeterrein grote effecten zal hebben op het natuurnetwerk en in strijd lijkt met het verstedelijkingsverbod uit het provinciaal beleid."

VRIJ POLDERLAND Robert van Motman: ,,Het gebied rond de Praamgracht vormt een belangrijke schakel tussen het Paleispark en de Eemvallei. Het bestuur van de Vereniging Vrij Polderland en de Stichting Behoud de Eemvallei staan voor de bescherming en instandhouding van de Eempolder (Eemvallei) en alle beschermde plant- en diersoorten die daarin voorkomen. Omdat deze soorten ook voorkomen in het Paleisbos is de corridor naar de Eemvallei van levensbelang voor deze kwetsbare soorten."

LAGE VUURSCHE Jeroen van den Berg kwam met een aantal vragen op de proppen: ,,Acht de raad de infrastructuur over voldoende capaciteit te beschikken, zodat het aantrekken van grote aantallen bezoekers uit binnen- en buitenland niet de verkeersstromen ernstig zullen doen verhinderen? Houdt de gemeente daarbij ook rekening met de mogelijkheid dat navigatie-apps verkeer, dat niet bij Soestdijk moet zijn, een toevlucht zal gaan zoeken tot de route Hilversumsestraatweg, Lage Vuursche en Embranchementsweg dan wel Maartensdijkseweg? Zo ja, acht de raad deze wegen daarvoor voldoende geschikt?"

,,Ziet de gemeente mogelijkheden om de Amsterdamsestraatweg zodanig te verbeteren dat er een lange gescheiden strook komt voor bestemmingsverkeer naar Soestdijk en doorgaande stroken voor doorgaand verkeer (bestemming Soest, Bilthoven en Den Dolder). Acht u het aannemelijk dat er in 2030 voldoende parkeergelegenheid is in Lage Vuursche om, naast de aantallen bezoekers die Lage Vuursche en de trekpleisters in en om het dorp zelf al aantrekken, ook nog een substantieel deel van de bezoekers van Soestdijk te faciliteren?

FINANCIEN Frederik-Jan Umbgrove: ,,Het gepresenteerde financiële plaatje roept vele fundamentele vragen op en kan zonder een veel gedetailleerdere onderbouwing door de raad niet geaccepteerd worden. Mij lijkt het risico groot dat het project, zoals gepresenteerd, financieel niet haalbaar zal blijken te zijn en dat de gemeente, de provincie en/of het rijk op termijn de rekening hiervoor gepresenteerd zullen krijgen, in de vorm van aanvullende subsidies, of zelfs in de vorm van een teruggave van het landgoed aan het Rijksvastgoedbedrijf, maar dan zonder het aantrekkelijkste deel: het dan inmiddels verkochte Alexanderkwartier. Pas daarom goed op wat er met het up-front cash genererende deel van het plan gebeurt: de verkoopopbrengst van de 98 woningen in het Alexanderkwartier."