• Dorpshuis Burgstede werd in 2010 gesloten. Na een gerechtelijke uitspraak moest de gemeente 830.000 euro aan het stichtingsbestuur betalen om eigenaar te worden van het pand.

    Eempers

Kwestie dorpshuis splijt Soesterberg

SOESTERBERG De recente geschiedenis van Dorpshuis Burgstede blijft de gemoederen in Soesterberg bezig houden. Om niet te zeggen dat het dorpshuis het dorp splijt, hoewel het daar wel op neer komt. Een initiatiefgroep van inwoners staan lijn recht tegenover Stichting Dorpshuis van waarnemend voorzitter Silvijn Aerden.

Jan van Steendelaar

Een initiatiefgroep, tevens comité van aanbeveling, bestaande uit Jan de Mos, Rob Tuizenga, Max Veldkamp en Folkert Haisma, heeft als betrokken Soesterbergers in 2018 initiatieven ontplooid om sociaal-culturele activiteiten in Soesterberg in de toekomst te gaan stimuleren door financiële ondersteuning. Het voornemen is om daarvoor een ANBI-stichting (algemeen nut beogende instelling) op te richten om de daarvoor benodigde financiële middelen te verwerven.

Daarnaast heeft de Initiatiefgroep ook een beroep gedaan op het bestuur van de oude Stichting Dorpshuis Burgstede (,,dat een slapend bestaan leidt") om de nog onder haar beheer zijnde gelden over te dragen aan de nieuw op te richten stichting. ,,Helaas zonder het gewenste resultaat," schrijft de initiatiefgroep.

De waarnemend voorzitter van de Stichting Dorpshuis, Silvijn Aerden, reageert ,,dat er nooit enig initiatief tot gesprek is geweest. Het bestuur is gepolst of het zou willen kennismaken met Max Vetkamp. Daar is welwillend op gereageerd. Verder bleef het stil."

AFLOSSING Na sluiting in 2010 van het oude Dorpshuis Burgstede heeft de gemeente na een slepende discussie over het eigendom na een gerechtelijke uitspraak in 2013 uiteindelijk 830.000 euro betaald om het Dorpshuis in eigendom te verkrijgen. Hiervan is volgens Aerden ruim 300.000 euro naar de bank ter aflossing van schuld en 100.000 euro naar afhandelingskosten (personeel, leveranciers, ontmanteling etc.) gegaan.

JURIDISCHE STAPPEN Het resterende vermogen is volgens Aerden uitsluitend bestemd voor stenen. ,,De enige onverhoopte uitzondering hierop is een mogelijk toekomstige kostenpost voor juridische stappen tegen partij(en) die de (bestuursleden van de ) Stichting schaden, bijvoorbeeld door smaad, misleiding of bedrog."

Op dit moment is met verschillende partijen overleg gaande om de mogelijkheden om op termijn tot verwerving van de marechausseekazerne over te gaan. Volgens Aerden zit deskundigheid hiervoor niet in Soest(erberg).

STIMULEREN De initiatiefgroep stelt dat ze in wezen dezelfde doelstellingen nastreeft als de oude Stichting Dorpshuis, namelijk het stimuleren van allerlei activiteiten in Soesterberg, maar dan zonder het beheer van een eigen gebouw. Daarom had ze de hoop en de verwachting om de handen in ineen te kunnen slaan, en een positieve aanwending te kunnen geven aan het bij de slapende stichting aanwezige kapitaal. Het bestuur van de Stichting Dorpshuis blijft echter vasthouden aan een investering in een eigen gebouw."

Volgens de initiatiefgroep zal de gemeente plannen van derden, zoals recent bij het Officierscasino, alleen toetsen aan bestemmingsplannen. De bestemming waaraan het bestuur Dorpshuis blijft vasthouden (een nieuw dorpshuis), maakt dan ook volgens de Initiatiefgroep geen enkele kans meer. Een andere bestemming van het nog resterende kapitaal, dat ondertussen slinkt, in lijn van de oorspronkelijke doelstellingen, ligt dan ook naar de mening van de Initiatiefgroep voor de hand.

De groep is van oordeel dat het beoogde ideaal van de Stichting Dorpshuis niet meer haalbaar is en doet daarom nogmaals een dringend beroep op het bestuur van de Stichting Dorpshuis om samen te werken in het belang van de Soesterbergse samenleving.

Onder de Soesterbergers leven volgens de initiatiefgroep wel ideeën voor sociaal-culturele activiteiten, maar om die op te starten ontbreken vaak de benodigde geldmiddelen. Daarom wil ze deze behoeften verder inventariseren en roept ze Soesterbergers op om met concrete voorstellen te komen. Deze kunnen meegenomen worden als input bij de voorbereidingen voor de oprichting van een nieuw SociaalCulturele Stichting voor Soesterberg. Reacties naar initiatiefgroepsoesterberg@gmail.com

UYLAND Overigens wijst Aerden erop op dat ook Stan Uyland bezig is met een soortgelijk initiatief als de Stichting. Samen zijn ze in overleg. ,,Omdat enkele doelstellingen van Uyland's initiatief wèl tastbaar overeenkomen met die van de Stichting. Nogmaals, het vermogen is bestemd voor het aangaan van een langlopende lening ter besteding aan stenen, bestemd voor alle inwoners van Soesterberg en hun gasten, bij voorkeur in coöperatieverband met de gemeente, een ondernemer en anderen, in de marechausseekazerne. Daar liggen de enige kansen in het hart van het dorp. Pas als de kazerne definitief onbereikbaar is, zal over een andere bestemming gedacht kunnen worden. Daarvoor staat een breed draagvlak aan Soesterbergers, toezichthouders en andere deskundigen klaar om in te springen zodra dat nodig is."