• Johan van Beek

Inwoners krijgen meer inspraak

SOEST Het college wil werk maken van de participatie van burgers in de besluitvorming van de gemeente. Voor de totstandkoming van de nieuwe omgevingsvisie is een route daarvoor uitgestippeld. ,,We willen mensen bereiken die we gewoonlijk niet bereiken."

Hans Veltmeijer

Het voorstel van het college, waarin grofweg staat beschreven hoe inwoners de komende jaren bij de omgevingsvisie betrokken worden, werd donderdagavond unaniem aangenomen door de gemeenteraad. Het college had een heuse 'participatiekrant' samengesteld om de volksvertegenwoordigers op luchtige wijze gedegen te informeren over alle plannen.

Dat de steun uit de raad zo groot is, is niet verwonderlijk. Want al tijdens de vorige bestuursperiode had een werkgroep vanuit de gemeenteraad zich gebogen over het onderwerp 'participatie'. Daar borduurt het nieuwe college op voort.

CONCRETISEREN Wel werd een amendement ingediend door GroenLinks, om de stappen te concretiseren. In hoeverre praten mensen mee op welke punten? Daarbij moeten inwoners op zijn minst advies kunnen geven, dat alleen met goede argumenten door het college terzijde kan worden geschoven. De hoogste graad van participatie is een samenwerkingsverband waarbij burgers het initiatief nemen, zoals eerder bij de groene inrichting van buurten en de sportbezuinigingen.

Ook verzocht het amendement om te meten wie er heeft meegedaan, dat vast te leggen en terug te koppelen aan de inwoners. Het amendement werd overgenomen door het college. De inhoud komt terug in het plan van aanpak dat begin volgend jaar klaar moet zijn.

BEREIKEN Daarna zullen Soesters door de gemeente worden geïnformeerd over de participatieplannen. Hoe dat precies handen en voeten krijgt, wordt nu onderzocht door een extern bureau. ,,We willen zoveel mogelijk mensen bereiken", licht wethouder Aukje Treep toe. Dat zal digitaal gebeuren, maar ook op straat, op school en tijdens festivals en workshops. ,,Het is onze ambitie om mensen te bereiken die we gewoonlijk niet bereiken. En we zijn pas tevreden wanneer de inwoners tevreden zijn."

Per doelgroep zal een strategie op maat worden gemaakt. Jongeren zullen bijvoorbeeld actiever moeten worden benaderd dan ondernemers of ouderen. En de verwachtingen over de uitkomsten zullen goed moeten worden gemanaged. Veel mensen betekent immers veel verschillende meningen.

NIET EENVOUDIG Dat het allemaal niet zo eenvoudig is, bleek de wethouder wel uit de poging om inwoners te laten participeren bij het evenementenbeleid. ,,Daar kwamen veel te weinig mensen op af. We onderzoeken nu hoe we het goed kunnen doen. Daarbij plukken we de vruchten van ervaringen van gemeenten die er al mee bezig zijn."

De input van de Soesters dient allemaal voor de 'integrale Omgevingsvisie' die Soest in 2021 klaar wil hebben. Deze visie op wat voor een dorp Soest wil zijn, is de opvolger van de verouderde Structuurvisie. De laatste bevatte ruimtelijke aspecten, de Omgevingsvisie beoogt een breder ideaalbeeld van Soest te schetsen, met ook onderwerpen zoals het sociaal domein en een gezonde leefomgeving erin verwerkt.