• Eempers

Indoor speelparadijs in Soesterberg

SOESTERBERG Mede omdat uit onderzoek naar de ruimtebehoefte van bedrijven in gemeente tot 2027 blijkt dat in de kern Soesterberg het aanbod aan bedrijfsruimte (iets) groter is dan de verwachte vraag, kunnen burgemeester en wethouders instemmen met de vestiging van een indoor speeltuin op de begane grond van het bedrijfspand aan de Stemerdingweg 1. Deze zal deels gerund worden door jongeren met autisme en/of een ontwikkelingsstoornis.

Het pand staat, met uitzondering van de bovenverdieping waar nu sportschool StepUp2Fitness zit, leeg. Hierdoor is er ruimte om mee te werken aan het anders invullen van gebouwen met een bedrijfsbestemming. Bovendien past volgens het college van burgemeester en wethouders de nieuwe functie goed aan de rand van het bedrijventerrein. Voorwaarde is wel dat de aanvrager kan aantonen dat er voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein worden aangelegd.

Het woon-werkterrein waartoe de Stemerdingweg behoort, is ook in de toekomst bedoeld voor de vestiging van bedrijven. Het perceel heeft in het geldende bestemmingsplan de bestemming 'Bedrijf' met de functieaanduiding 'sportschool'. Het gebruik als indoor speelparadijs past weliswaar niet binnen de doeleindenomschrijving, maar het gemeentebestuur heeft de bevoegdheid om hiervan af te wijken.

Burgemeester en wethouders willen deze vorm van recreatie op een passende plek binnen de gemeente een kans te geven. Zij vinden een bedrijventerrein een geschikte plek voor de vestiging van een indoor speeltuin. In Nederland zijn indoor speelparadijzen gezien de omvang ervan in de regel gevestigd op bedrijventerreinen. De voorgestelde locatie in Soesterberg ligt aan de rand van het bedrijventerrein en heeft een goede ontsluiting. De overlast voor omliggende ondernemingen zal hierdoor naar verwachting beperkt blijven.

De vestiging heeft stedenbouwkundig gezien dan ook geen negatieve effecten op de omgeving omdat het speelparadijs binnen bestaande bebouwing gerealiseerd wordt. Daardoor is de uitstraling naar de omgeving minder prominent aanwezig dan wanneer sprake zou zijn van een nieuwe en/of niet overdekte functie. Als gevolg van de nieuwe functie treden er dus geen (stedenbouwkundige) effecten voor de omgeving op.

De aanvrager moet wel aantonen dat de beschikbare ruimte voldoende is om 42 parkeerplaatsen toe te voegen zodat het totale perceel plek biedt aan 81 parkeerplaatsen.