• Eempers

Geen burgerwoningen Zuiderweg in Soesterberg

SOESTERBERG Het gemeentebestuur heeft aan het verzoek van een bewoner van de Zuiderweg in Soesterberg om brieven van gemeente aan Defensie te delen voldaan, door vertrouwelijkheid op een van de brieven op te heffen. Een andere bewoner wil alle brieven inzien en heeft daarvoor een beroep gedaan op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB). Dit is gebeurd omdat zij wonen in een dienstwoning van defensie waarbij zij niet werkzaam zijn.

Nadat al eerder woningen aan particulieren zijn verkocht, gingen pas in 2006 bij de verkoop van Zuiderweg 7 de alarmbellen bij de gemeente rinkelen bij een aanvraag voor een bouwvergunning. Die werd geweigerd en de nieuwe bewoner werd toegang tot de woning ontzegd. Zuiderweg 9 en Zuiderweg 3 waren ruim voor deze kwestie al doorverkocht, Zuiderweg 9 was zelfs al twee keer van eigenaar gewisseld. In 2005 kreeg een bewoner zonder problemen een bouwvergunning voor het plaatsen van een carport.

Bewoners vinden dat zij door de gemeente aan het lijntje zijn gehouden. „Als er vanaf het begin aangegeven was dat wij hier niet mochten wonen, hadden wij jaren eerder aan de juridische bel kunnen trekken of het huis helemaal nooit gekocht als ons bij inschrijving in de gemeente deze kwestie verteld zou zijn."

Wethouder Janne Pijnenborg heeft de bewoners laten weten dat de gemeente in brieven aan Defensie/Rijksvastgoed meer dan eens heeft aangegeven dan wel gewaarschuwd dat de woningen aan de Zuiderweg niet (door)verkocht mochten worden omdat het dienstwoningen betreft. De wethouder heeft de bewoners uitgelegd dat het om diverse redenen niet mogelijk is om de bestemming burgerwoning te combineren met de bestemming bedrijventerrein. Dat heeft vooral te maken met de zware milieucategorie in het bestemmingsplan en het feit dat hier door de aan;eg van het aangrenzende bedrijventerrein Richelleweg geen aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd. Ook de belangen van bedrijven en het samenwerkingsverband Hart van de Heuvelrug spelen een rol.

De gemeente benadrukt dat het doel van bedrijventerrein Richelleweg altijd is geweest om zware bedrijvigheid mogelijk te maken. Defensie heeft het terrein ook met dat doel verkocht aan de provincie. In het kader van 'Hart van de Heuvelrug' is deze locatiebewust gekozen door het minder kwetsbare gebied en gunstige ligging ten opzichte van de A28. Verder is in het bestemmingsplan een milieuzonering opgenomen ten opzichte van Apollo, waardoor zwaardere bedrijven niet te dicht op deze woonwijk mogen worden gerealiseerd. Hier is niet voor gekozen aan de zijde van de Zuiderweg, omdat uitgifte van het terrein voorop stond. Deze locatie is een 'verdienlocatie' in het kader van Hart van de Heuvelrug. Het is om diverse redenen niet mogelijk de bestemming burgerwoning te combineren met de bestemming bedrijventerrein.

Wethouder Pijnenborg heeft over deze kwestie een gesprek gevoerd met de bewoners. Hierin is aan de orde gekomen dat een woonbestemming niet mogelijk is. Wel is het belangrijk dat bewoners een handelingsperspectief hebben.