• SoesterCourant

College ziet ruimte voor meer investeringen

SOEST Het college van burgemeester en wethouders heeft de kadernota 2018 vastgesteld en is blij. ,,De tijden van sterk afnemende inkomsten lijken voorbij. Daardoor kan het college een kadernota presenteren waarin ruimte is voor reserveringen voor structurelere investeringen in onderhoud en beheer", aldus wethouder Peter van der Torre.

Van der Torre: ,,De afgelopen jaren heeft de gemeente Soest hard gewerkt om de financiële structuur en het financieel perspectief verder te verbeteren. Dit is ons gelukt zonder de gemeentelijke lasten voor inwoners te verhogen. Tegelijkertijd zijn we erin geslaagd om een aantal grote knelpunten op te lossen, bijvoorbeeld op dossiers van de sport, het onderhoud van onze wegen en de gemeentelijke informatievoorziening en dienstverlening. Hiermee hebben we de basis op orde gebracht en de financiële positie structureel versterkt. Deze uitgangspositie biedt een mooie stabiele basis voor verdere investeringen in de samenleving en biedt ruimte om meer integraal te werken."

OMGEVINGSWET De komst van de nieuwe Omgevingswet, die in 2019 in werking treedt, heeft ingrijpende gevolgen voor de gemeente. De Omgevingswet vervangt een groot aantal afzonderlijke wetten en regelingen. Elke gemeente maakt in de nabije toekomst één integrale omgevingsvisie. Deze visie wordt vertaald in één set regels die bepaalt wat waar wel en niet mag. ,,Hierdoor ontstaat duidelijkheid voor de inwoners'', zegt wethouder Janne Pijnenborg. ,,De Omgevingswet gaat in essentie om een fundamenteel andere manier van denken en handelen. Kernbegrip is: integraal werken, zowel bij de planvorming als in de uitvoering. Om deze ontwikkelingen in goede banen te leiden, is een hecht samenspel tussen samenleving, gemeentebestuur en ambtelijke organisatie vereist.''

DUURZAAMHEID Soest wil in 2030 energieneutraal zijn. Het aansluiten bij de landelijke ambitie om aardgasloos te bouwen, past hierin. Wethouder Marcel Adriani: ,,De ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie gaan zo snel, dat we ook in Soest een extra stap moeten zetten op het gebied van duurzaamheid en kijken hoe we woningen gasloos kunnen verwarmen. Als eerste stap is besloten om de nieuwbouwwijk Oude Tempel gasloos te ontwikkelen. Maar we kijken ook naar kleinere inbreidingslocaties en naar de bestaande gebouwen, omdat hier de meeste CO2-reductie is te behalen.''

SMITSVEEN ,,Wij vinden het belangrijk dat wijken leefbaar zijn en blijven. Daar waar dit niet het geval is, kan dit door middel van een wijkenaanpak bewerkstelligd worden, zoals nu in het project Smitsveen'', zegt wethouder Jannelies van Berkel -Vissers. Het college stemde in het voorjaar van 2017 in met het Plan van Aanpak van het project Smitsveen. Balans, politie, Portaal, Sociaal Domein Team, Welzin, onderwijs en de gemeente Soest gaan samen met de inwoners van Smitsveen aan de slag om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Van Berkel-Vissers: ,,Dat doen we door bewoners en jongeren meer perspectief te bieden, de samenwerking tussen partners te verbeteren, overlast van jongeren te verminderen en verbeteringen aan te brengen in de inrichting en de uitstraling van de wijk. De stip op de horizon is een structureel positievere beleving van de bewoners in de wijk.''

Voor steeds meer vergunnings- en handhavingsvragen is specialistische juridische kennis nodig, vanwege de specifieke problematiek en de ingewikkeldheid van het proces. De huidige formatie op juridische handhaving en extra inhuur op expertisegebieden zorgt ervoor dat deze processen steeds beter lopen. Burgemeester Rob Metz concludeert hiermee: ,,De juridische expertise op het gebied van handhaving kan hiermee op maat worden geleverd.''

GEMEENTERAAD De gemeenteraad behandelt de kadernota 2018 op woensdag 21 juni in de Opiniërende Raad en op donderdag 29 juni in de Besluitvormende Raad. Belangstellenden zijn welkom om deze bijeenkomsten bij te wonen. Op 21 juni is er mogelijkheid om in te spreken aan het begin van de raadsvergadering. Aanmelden hiervoor kan bij de griffier via r.vanvliet@soest.nl.

Als voorbereiding op de begroting verschijnt ieder voorjaar de kadernota. Deze nota bestaat uit beleidsmatige kaders, financiële uitgangspunten en een verkenning van de financiële situatie voor het nieuwe begrotingsjaar. Aan de hand van deze nota wordt onder andere bepaald of er beleidsintensiveringen gewenst zijn en of er moet worden bezuinigd. De afgesproken richting wordt in de begroting 2018 verder uitgewerkt.

Dit is de laatste kadernota van de collegeperiode 2014-2018.