• Eempers

Bezwaren tegen hoogte nieuwbouw Officierscasino

SOESTERBERG Hoewel de gemeente stelt dat bij het bepalen van de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor bebouwing rond het Officierscasino aan de Kampweg rekening is gehouden met de omgeving, vinden omwonenden dat aan de zuidoostzijde, met name Bloemheuvel, de woningen op (te) korte afstand van de perceelsgrens staan. De gemeente antwoordt op opmerkingen hierover 'dat de grens van het vlak dat de bouwmogelijkheden en de aangegeven bouwhoogte niet betekenen dat zomaar tot die grens en tot die hoogte gebouwd kan worden. Dit kan alleen onder voorwaarden.

Jan van Steendelaar

Hierbij zijn de gevolgen voor wat betreft privacy en bezonning belangrijke criteria. Om er zeker van te zijn dat de kwaliteit van de aangrenzende woningen straks geborgd is, wordt nog goed bekeken of de kaders zoals die nu gesteld zijn voldoende zijn of nog nadere aanscherping behoeven.'

Omwonenden vinden de hoogte van de nieuwbouw te hoog. De gemeente zegt dat bij het bepalen van de maximale bouwhoogte van de nieuwbouw de bestaande bouwhoogte van en de nabijheid tot het Officierscasino bepalend is geweest. Hoe verder van het Officierscasino af hoe meer ruimte de architect heeft.

HOOGTE De bestaande nokhoogte van het hoofdgebouw van het Officierscasino (de grote zaal) is 15 meter en de goothoogte bedraagt 12 meter. In principe moet de hoogte van de nieuwe bebouwing daaronder blijven. Voor de nieuwe bebouwing direct ten zuidoosten van het Officierscasino is de nokhoogte op maximaal 12 meter gesteld en de goothoogte op maximaal 10 meter. Ten noorden van het Casino mogen gebouwen in principe ook niet hoger zijn dan 12 meter. Overigens is er ruimte voor accenten tot 15 meter hoog mits die passen bij het monument en de omgeving.

GEEN VRIJBRIEF In de beantwoording van vragen over de toekomst van gebouwen en terrein legt de gemeente er de nadruk op, 'dat de gekozen bouwhoogtes in combinatie met de vlakken waar bebouwing toegestaan wordt niet moet worden opgevat als een vrijbrief om maximaal benut te worden. Het zijn maximale maten die de toekomstige architect vrijheid moeten geven in het ontwerp. Maar deze vrijheid mag niet ten koste gaan van de monumentale waarden van het gebouw, de groene kwaliteiten en de belangen van omwonenden. Bij het beoordelen van de toekomstige plannen wordt hierop toegezien.'

TERMIJN VERLENGD In combinatie met de informatieavond ging de gemeente er aanvankelijk van uit dat een periode van een week voldoende zou zijn om een reactie te geven. Bezoekers hebben echter aangegeven dat dit te kort is. Om die reden geven is de termijn om te reageren verlengd tot en met dinsdag 2 januari.

Het gehele complex valt onder de verkoop en betreft het voormalig Officierscasino (hoofdgebouw en zuidelijke aanbouw) gelegen aan de Kampweg 1 in Soesterberg, inclusief parkeerplaatsen en groenzone. In de huidige planning begint eind januari de selectiefase, in juni door een biedingsfase. Eind april zal bij de notaris bekend zijn welke deelnemers met de beste plannen worden uitgenodigd om aan de bieding deel te mogen nemen. Naar verwachting zal half september het object gegund worden aan de bieder met het beste bod.