• Dorpshuis De Linde en de bibliotheek (links) en de Carolusschool op de achtergrond zorgen niet voor ontoelaatbare beïnvloeding van de buurt, vindt de bezwaarschriftencommissie.

    Eempers

Advies commissie: klachten over De Linde ongegrond

SOESTERBERG Niet minder dan 650 pagina's inclusief bijlagen omvatten de bezwaren van omwonenden van De Linde aan de Christiaan Huygenslaan in Soesterberg tegen het verlenen van een exploitatie- en terrasvergunning voor het dorpshuis. De bezwaarschriftencommissie heeft het gemeentebestuur geadviseerd de bezwaren van de negen omwonenden ongegrond te verklaren. Dit advies is overgenomen, liet burgemeester Rob Metz donderdag weten.

De bezwaarden hebben aangevoerd dat het besluit om de vergunning te verlenen genomen is in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en het bestemmingsplan. Bovendien is als gevolg van het in gebruik nemen van De Linde sprake van een onaanvaardbare overlast voor de buurtbewoners. Wat de eventuele (parkeer)overlast betreft stelt de commissie vast dat deze slechts ten dele is terug te voeren op De Linde en vooral het gevolg zijn van ouders die kinderen van de Carolusschool brengen en halen. Er is dan ook geen sprake van ontoelaatbare beïnvloeding van de buurt. Overigens zegt de burgemeester ,,dat het parkeren wel een dingetje is, dus daar gaan we wat aan doen."

BEZWAAR Dat het verlenen van de vergunning in strijd is met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur bestrijdt de commissie. De bezwaren die hierop betrekking hebben, speelden vooral in de periode voorafgaand aan de opening van De Linde en niet zozeer op de vergunning waar het in dit geval over gaat. Overigens kunnen, nog los van de ernst van de klachten, gebeurtenissen uit het verleden niet aan de exploiterende stichting worden toegeschreven.

KLACHTEN Veel klachten zijn volgens de commissie te kwalificeren als 'bagatel-klachten', zoals een afvalcontainer die te lang bij de weg blijft staan en sigarettenpeuken die niet uitgedrukt worden. ,,Dit zijn niet het soort klachten op grond waarvan een burgemeester een exploitatievergunning dient te weigeren,'' aldus de bezwaarschriftencommissie, en ,,een dorpshuis gaat per definitie met enige overlast gepaard.'' Burgemeester Metz voegde eraan toe dat ,,de ervaring van last en overlast een subjectief begrip is. Ik moet de algemene belangen afwegen, in dit geval ten gunste van De Linde.''

LEEFBAARHEID De commissie is verder van oordeel dat het gebruik van De Linde niet in strijd is met de bestemming die het heeft gekregen als dorpshuis, met de omringende woningen en de school. Bezwaarden voerden onder meer ook aan dat het gebruik een onaanvaardbare inbreuk op en aantasting van de leefbaarheid van de directe omgeving en daarmee op en van het welzijn van de omwonenden is. Dit klemt volgens hen te meer nu de leefbaarheid van deze omgeving al ernstig onder druk staat door de aanwezigheid van de school, de bibliotheek en de overlast die daarmee gepaard gaat.

De commissie adviseert de gemeente om in de vergunning op te nemen dat het terras van maandag tot en met vrijdag van 10:00 tot 23:00 uur open mag zijn, op zaterdag van 10:00 tot 18:00 uur en op zondag van 12:00 tot 18:00 uur. Maximaal acht keer per jaar mag het op zaterdagavond tot uiterlijk 23:00 uur geopend zijn.

Ten slotte zegt de commissie dat de bezwaren doel missen. Ze adviseert dan ook deze ongegrond te verklaren en het verzoek om vergoeding van de kosten af te wijzen.