• Jan van Steendelaar

Aankoop Officierscasino is geen kerntaak gemeente

SOESTERBERG De gemeente heeft geen pogingen gedaan om het Officierscasino aan de Kampweg aan te kopen, ook niet toen de eigenaar, het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), vooruitlopend op de openbare verkoop de gemeente die mogelijkheid bood. 

Het afzien van koop is een uitvloeisel van het besluit dat de gemeenteraad in 2015 nam, namelijk dat het aankopen/bezitten van vastgoed niet als een kerntaak van de gemeente wordt gezien, met uitzondering van de wettelijke taken zoals vastgoed voor onderwijs en bewegingsonderwijs. Daarnaast is uit het inspraaktraject of uit de gesprekken met de omwonenden ook niet gebleken dat de wens om het Officierscasino te kopen leeft onder de inwoners van Soesterberg.

Burgemeester en wethouders antwoorden dit op vragen van de eenmansfractie van POS. Bij de uitwerking van het Masterplan in 2010 heeft de gemeente overigens wel de mogelijkheid verkend om militaire gebouwen in Soesterberg aan te kopen zoals het Officierscasino en de Marechausseekazerne, maar de gemeenteraad ziet dit dus niet als een gemeentelijke kerntaak. 

Het gemeentebestuur heeft de Nota van Uitgangspunten (NvU) vastgesteld, onder meer met als doel om te komen tot een passende invulling voor het Officierscasino, het monumentale gebouw dat al geruime tijd zijn militaire functie heeft verloren. In de NvU is overigens wel rekening gehouden met de optie dat in het officierscasino een sociaal-culturele centrum annex dorpshuis gevestigd kan worden. De Nota van Uitgangspunten gaat uit van een scala aan functies. Een sociaal-cultureel centrum of een dorpshuis past dan ook binnen de kaders van de NvU, waardoor deze vestiging dan ook niet onmogelijk is.

De Nv, waarin de gebruiksmogelijkheden en de bebouwing op het terrein van het Officierscasino zijn opgenomen, kan rekenen op draagvlak van omwonenden. Er wordt tegemoet gekomen aan een groot deel van de bezwaren van omwonenden en andere belanghebbenden. Daarnaast is op initiatief van een aantal omwonenden een bewonerscomité opgericht, dat namens de direct omwonenden van het Officierscasino een gezamenlijke reactie heeft gegeven. Dit alles heeft geleid tot aan aantal aanpassingen in de Nota van Uitgangspunten, aldus de gemeente.